Programoversikt

E-resept

E-resept er en samhandlingskjede mellom ulike private og offentlige aktører som knyttes sammen i et helhetlig elektronisk forløp for å håndtere rekvirering av alle reseptpliktige legemidler samt medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler som omfattes av blåreseptforskriften.

PsykBase har full støtte for e-resept gjennom integrasjon med Direktoratet for e-helse sin Forskrivningsmodul (FM).

Les mer om e-resept på direktoratets sider

E-resept i PsykBase
Når man tar E-resept i bruk, vil PsykBase ikke lenger håndtere nye forskrivninger og resepter. Tidligere forskrivninger og resepter blir liggende i PsykBase som seponerte, men man kan ikke lenger ordinere nye medikamenter eller skrive ut nye resepter herfra. E-resept vil aktiveres for alle brukere med forskrivningsrett.

Før du bestiller E-resept
Overgang til e-resept og FM-integrasjon er en prosess som er mer omstendelig og tar lengre tid enn andre integrasjoner. Det må derfor påberegnes noe ventetid fra du bestiller til du kan regne med å ha e-resept i drift.

For å kunne ta i bruk e-resept i PsykBase må følgende være på plass:
  • Du må være tilknyttet tjenesten PsykBase Online.
  • Du må ha PsykBase Meldingstjeneste.
  • Du må ha helsenett-tilkobling gjennom PsykBase Online.
Mangler du noe av dette kan det bestilles samtidig som du bestiller E-resept.

Før FM-integrasjon aktiveres vil ikke-seponerte ordineringer for alle pasienter opprettet i PsykBase overføres til FM som forskrivninger. I FM vil disse legges under «Andre forskrivninger». Man kan derfra hente dem inn til listen over medisiner foreskrevet til pasienten, eller det som i FM omtales som LIB, legemidler i bruk.

Seponér gamle ordineringer!

For å unngå merarbeid etter overgangen anbefaler vi at du seponerer alle ordineringer der medisinering har opphørt, før e-resept aktiveres.

Eksisterende, ikke-seponerte ordineringer i PsykBase vil importeres til forskrivningsmodulen ved overgang til E-resept.

Ulempen med å ha liggende mange ordineringer som burde ha vært seponert, er at man får en mindre oversiktlig liste over andre forskrivninger i forskrivningsmodulen. Dermed blir det vanskeligere å opparbeide en korrekt oversikt over hvilke legemidler pasienten har fått foreskrevet (av deg og andre).

Før du tar E-resept i bruk
Det er viktig å merke seg at man blir en del av en større kjede når e-resept tas i bruk. Informasjonen du registrerer blir ikke lenger bare brukt lokalt, men vil også lagres sentralt og være tilgjengelig for andre.

Gjennomfør E-læringskurset

Det er et krav fra myndighetene at e-læringskurs for e-resept gjennomføres før man som ny rekvirent kan ta forskrivningsmodulen i bruk.

Klikk her for å gå til e-læring for e-resept

Opplæring

Vi har utarbeidet opplæringsmateriell i form av en PDF som vil sendes til deg ved bestilling av e-resept. Det er et krav fra myndighetene at denne leses og forstås før man tar e-resept i bruk.

Det gis også en innføring i bruk av forskrivningsmodulen og integrasjonen, umiddelbart etter at du får e-resept aktivert.

Forskrivningsmodulen (FM)
Nye pasienter man registrerer i PsykBase overføres automatisk til FM med alle nødvendige opplysninger. Endringer i opplysninger om en pasient vil oppdateres i FM. Forskrivninger, resepter, CAVE og andre opplysninger som registreres i forskrivningsmodulen føres tilbake til PsykBase, og informasjonen kan benyttes på samme måte som tidligere. FM benytter PsykBase’s meldingsfunksjon for å sende og motta elektroniske meldinger.

Send søknader elektronisk

Man kan fra FM sende søknader (og motta søknadssvar) elektronisk til HELFO (individuell refusjon) og SLV (godkjenningsfritak for legemidler).

Reseptformidleren (RF)
Alle resepter som sendes fra FM, sendes til Reseptformidleren som er en sentral nasjonal database. Det er fra reseptformidleren apotekene henter resepter for utlevering til pasient.

Forskrivninger lagres bare i RF i 4 uker

30 dager etter siste utlevering slettes resepter fra RF. Dette er en forskriftsfestet frist.

Låst resept
Man kan ved opprettelse av ny forskrivning i FM låse resepten. En låst resept er ikke synlig når helsepersonell søker i Reseptformidleren med pasientens fødselsnummer.

Papir-resepter
Det vil normalt bare være behov for å skrive ut resepter på papir dersom det er problemer med å få sendt eller verifisert elektroniske resepter. Fra Forskrivningsmodulen kan man også skrive ut resepter på papir, i tillegg til å sende e-resepter.