Programoversikt

Løpende journal

Løpende journal benyttes til å dokumentere det løpende arbeidet relatert til hver pasient. Den skal dokumentere viktige observasjoner, vurderinger og tiltak som gjøres underveis i et behandlingsforløp. Hvert notat i løpende journal knyttes til avtalen / konsultasjonen hvor observasjonen/vurderingen/tiltaket fant sted.

Tilgang til journal
Løpende journal er tilgjengelig flere steder i PsykBase. I avtaleoversikten i pasientkortet, som viser alle avtaler til valgte pasient, vises notatet for en avtale direkte når man markerer avtalen. Tilsvarende rask tilgang til journal finner du i detaljert avtaleoversikt i avtaleboken. I avtaleboken kan du også høyreklikke en avtale med en pasient og velge å åpne hele journalen til pasienten. Du kan også åpne hele journalen fra avtaleoversikten i pasientkortet. Pasientens journal vises da i en egen “Journaldialog”.

Journaldialog
Løpende journaldialog samler alle avtaler som er registrert på pasienten med tilknyttede notater. Du kan legge til, redigere, se på og eventuelt godkjenne notatet for hver avtale. Du kan også skrive ut eller se på en helhetlig presentasjon av hele journalen til en pasient. Området gir tilgang til tekstbehandlingsfunksjonalitet slik som stavekontroll.

Godkjenning av notater
Godkjenning av notater innebærer at man bekrefter at notatet er ferdig redigert og notatet kan låses slik at det ikke er mulig å endre på det. Det er et krav til journal at notater skal kunne låses fra videre redigering. I PsykBase kan også journalansvarlig oppheve godkjenningen. Man godkjenner (låser) / opphever godkjenning for hvert notat hver for seg ved å klikke på ”Godkjenn”/”Fjern godkjenning”. Selv om et notat blir låst etter godkjenning, kan man fortsatt kopiere tekst fra notatet. PsykBase har også funksjonalitet for kosignering av journaler.

Loggføring av løpende journal
PsykBase loggfører automatisk alle endringer i et journalnotat. Loggen kan vises i journaldialogen. For hvert notat vises logg over hvem som opprettet notatet, endret notatet og eventuelt hvem som godkjente notatet. Tidspunkt for disse handlingene logges også.

Løpende journal og hovedjournal
 
Løpende journal i PsykBase, her vist sammen med hovedjournalen