Programoversikt

Medisiner og Resepter

PsykBase har et eget område med oversikt over medikamentell behandling og utskrift av resepter. Her kan du registrere ordineringer og skrive ut alle de tradisjonelle resepttypene. Ved overgang til e-resept vil disse funksjonene overtas av Forskrivningsmodulen, men medisinering vil fortsatt presenteres i PsykBase.

Medisinområdet har et register over tilgjengelige preparater med alternativer for form, styrke og pakninger for hvert preparat. Du kan også gjøre direkte oppslag i Felleskatalogen herfra. CAVE-informasjon kan også registreres i dette området.

Registrere ny ordinering
Når du skal registrere en ordinering kan preparatnavn velges fra en nedtrekksliste. Listen inneholder alle preparater i registeret til Statens Legemiddelverk. Du kan søke i registeret ved å trykke på listeknappen og så skrive inn de første bokstavene i preparatet du søker etter. Når preparat er valgt vil nedtrekkslistene ved feltene ”Styrke / form” og ”ATC” filtreres etter hvilket preparat som er valgt.

Endre ordinering
Endring av ordinering utføres raskt ved å markere en ordinering i oversikten over ordineringer og så velge “Endre ordinering”. Ordineringen kopieres da til en ny linje hvor ordineringsdato settes til dagens dato. Du kan så redigere verdier som skal endres for ordineringen. Oversikten over ordineringer gir altså en historisk oversikt over alle ordineringer. Det er enkelt å filtrere listen for bedre oversikt, for eksempel kan man velge å kun se de ordineringer som pasienten står på nå.

Medisiner og resepter
Medisin- og resepthåndtering i PsykBase

Reseptutskrift
Ved utskrift av blå resept kan du raskt velge paragraf og refusjonskode fra nedtrekklister. Alle resepter som skrives ut legges til i oversikten ”Resepter” nederst i medisinkortet. Til venstre i denne oversikten listes alle registrerte reseptutskrifter. Til høyre i oversikten vises en liste over hvilke ordineringer som inngår i hver reseptutskrift.

Oppslag i Felleskatalogen
Oppslag i Felleskatalogen er tilgjengelig direkte i medisinkortet i PsykBase. Felleskatalogen åpnes enten ved å trykke tasten ”F6” på tastaturet eller ved å trykke på kommandoknappen ”Felleskatalogen (F6)” øverst i medisinkortet. Hvis et bestemt preparat er markert i medisinlisten så vil oppslaget automatisk vise informasjon om dette preparatet.